Regulamin

Regulamin serwisu RODO

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO mProfi.pl dla Użytkownika Konta

 1. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Materna Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług nieodpłatnych oraz usług odpłatnych drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.mprofi.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

§ 1 Definicje

 1.  Aplikacja Mobilna – oznacza program komputerowy stanowiący własność Usługodawcy przy pomocy którego Usługodawca, na podstawie umowy z Użytkownikiem konta, przesyła i odbiera wiadomości do i od odbiorców korzystających z programu.
 2. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika Konta podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta w Serwisie Internetowym.
 3. Kanał – oznacza typ wiadomości SMS wysyłanej w ramach usługi Wysyłka i odbiór SMS, warunkujący sposób prezentacji numeru nadawcy, jaki widoczny jest dla odbiorcy wiadomości.
 4. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika Konta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu Rejestracji przez Użytkownika Konta.
 6. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika Konta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się do Konta w Serwisie Internetowym.
 7. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 9. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika Konta ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 10. Subskrybent – oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę, na rzecz którego świadczone są usługi przez Użytkownika Konta, na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie zamieszczonym na Stronie Internetowej Użytkownika Konta.
 11. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwisy Internetowe, działające w domenie www.mProfi.pl.
 12. Usługodawca – oznacza Materna Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-661), ul. Wita Stwosza 28a, NIP: 5213285986, REGON: 015656980, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000197766; e-mail: bok@mprofi.pl, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
 13. Użytkownik Konta – oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników Konta ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika Konta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników Kont. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika Konta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników Kont ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik Konta może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Aplikacji Mobilnej to:
  a) urządzenie wyposażone w system operacyjny Android w wersji co najmniej 4.0 lub nowszej, 512 MB pamięci RAM, aktywne konto użytkownika w serwisie www.google.com oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s;
  b) urządzenie wyposażone w system operacyjny iOS w wersji co najmniej 7.0 lub nowszej, aktywne konto użytkownika w serwisie www.appstore.com oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s.
 5. W celu założenia Konta w Serwisie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika Konta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika Konta, treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Konta Serwisu Internetowego, Strony Serwisu Internetowego lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 7. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkownika Konta przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownik Konta powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika Konta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 8. Użytkownik Konta jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika Konta działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§ 3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta, Użytkownik Konta obowiązany jest dokonać Rejestracji.
 2. W celu Rejestracji, Użytkownik Konta powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik Konta ustala indywidualne Hasło.
 3. W trakcie Rejestracji Użytkownik Konta może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika Konta, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy na adres poczty elektronicznej Użytkownika Konta, podany w formularzu rejestracyjnym.Użytkownik Konta posiada możliwość podglądu, edycji, wycofywania zgód oraz dostępu do historii zgód.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik Konta ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik Konta otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta, zaś Użytkownik Konta uzyskuje możliwość dostępu do Konta i usług udostępnianych w ramach Konta.

§ 4 Usługi

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników konta usługi odpłatne i nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników konta, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  a) Prowadzenie Konta;
  b) Newsletter;
  c) Formularz kontaktowy.
 3. Usługa Prowadzenie Konta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §3 Regulaminu.
 4. Użytkownik, który dokonał rejestracji może samodzielnie zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. Konto Użytkownika zostanie usunięte w ciągu 7 dni kalendarzowych.
 5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu Formularz udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Po przesłaniu wypełnionego Formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
  Użytkownik może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
 6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej powiadomienia o nowych informacjach zamieszczanych przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
 7. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 9. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.
 10. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy.
 11. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników konta, drogą elektroniczną usługi odpłatne:
  a) Wysyłka i odbiór SMS;
  b) Wysyłka i odbiór wiadomości na Aplikację Mobilną;
  c) Wysyłka i odbiór wiadomości e-mail.
 12. Do skorzystania z usług odpłatnych, Użytkownik Konta musi posiadać Konto.
 13. Usługa odpłatna Wysyłka i odbiór SMS polega na wysyłaniu i odbiorze przez Usługodawcę w imieniu Użytkownika Konta wiadomości SMS, o określonych przez Użytkownika Konta cechach (w szczególności treści, czasie wysyłki, Kanale, a także grupie odbiorców). Wybór treści, czasu wysyłki, Kanału i grupy odbiorców, jak też zawarcie umowy na świadczenie przez Usługodawcę usług odpłatnych następuje przy pomocy dedykowanego formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu.
 14. Usługa odpłatna Wysyłka i odbiór wiadomości na Aplikację Mobilną, polega na wysyłaniu i odbiorze przez Usługodawcę w imieniu Użytkownika Konta wiadomości tekstowo – multimedialnej, o określonych przez Użytkownika Konta cechach (w szczególności treści, czasie wysyłki, a także grupie odbiorców). Wiadomość zostanie udostępniona wszystkim odbiorcom posiadającym urządzenie elektroniczne z zainstalowaną, aktywną Aplikację Mobilną. Wybór treści, czasu wysyłki i grupy odbiorców, jak też zawarcie umowy na świadczenie przez Usługodawcę usług odpłatnych następuje przy pomocy dedykowanego formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu.
 15. Usługa odpłatna Wysyłka i odbiór wiadomości e-mail polega na wysyłaniu i odbiorze przez Usługodawcę w imieniu Użytkownika Konta wiadomości e-mail, o określonych przez Użytkownika Konta cechach (w szczególności treści, czasie wysyłki, Kanale, a także grupie odbiorców). Wybór treści, czasu wysyłki, Kanału i grupy odbiorców, jak też zawarcie umowy na świadczenie przez Usługodawcę usług odpłatnych następuje przy pomocy dedykowanego formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu.
 16. Rezygnacja z usług odpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, możliwa jest w każdej chwili i następuje zgodnie z postanowieniami §10.
 17. Użytkownik Konta może tworzyć grupy odbiorców do których będą wysyłane wiadomości w ramach usług Wysyłka i odbiór SMS, Wysyłka i odbiór wiadomości na Aplikację Mobilną oraz Wysyłka i odbiór wiadomości e-mail, dzięki funkcjonalności Lista Kontaktów. Dodanie odbiorcy do grupy następuje w ramach dedykowanego formularza na Stronie Internetowej Serwisu, dostępnego w ramach Konta.
 18. Użytkownik Konta może określić grupę odbiorców do których będą wysyłane wiadomości w ramach usług Wysyłka i odbiór SMS, Wysyłka i odbiór wiadomości na Aplikację Mobilną oraz Wysyłka i odbiór wiadomości e-mail, poprzez przesłanie do Usługodawcy danych kontaktowych odbiorców w formie pliku CSV, przy pomocy dedykowanego formularza na Stronie Internetowej Serwisu, dostępnego w ramach Konta.
  Usługodawca zamieszcza na Stronie Internetowej Serwisu wytyczne dotyczące konfiguracji pliku CSV, po zastosowaniu których plik będzie umożliwiał prawidłową wysyłkę wiadomości.
 19. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta i usług, w przypadku działania przez Użytkownika Konta na szkodę Usługodawcy lub innego Użytkownika Konta, naruszenia przez Użytkownika Konta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta i usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika Konta zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta i usług świadczonych przez Usługodawcę z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta . Usługodawca zawiadamia Użytkownika Konta o zamiarze zablokowania dostępu do Konta i usług drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika Konta w formularzu rejestracyjnym.
 20. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkownika Konta w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 21. Przed zawarciem umowy o świadczenie usługi Użytkownik może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia usługi, aby Usługodawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 5 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie usług odpłatnych opisanych w §4 ust. 11, stanowią ofertę Usługodawcy zawarcia umowy świadczenia usług odpłatnych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego na rzecz Użytkownika Konta.
 2. Użytkownik Konta może przyjąć ofertę Usługodawcy na usługi odpłatne w Serwisie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
 3. Użytkownik Konta przed wyborem usługi odpłatnej otrzymuje za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu informację o cenie usługi odpłatnej, czasie trwania usługi, który będzie obowiązywał od momentu aktywacji usługi odpłatnej oraz informacje o zakresie usługi odpłatnej.
 4. Użytkownik Konta składa zamówienie, wybierając usługę odpłatną, którą jest zainteresowany i wysyłając do Usługodawcy wypełniony formularz zamówienia. Następnie Usługodawca przesyła na adres elektroniczny podany przez Użytkownika Konta podczas rejestracji potwierdzenie zawarcia umowy świadczenia usługi odpłatnej drogą elektroniczną.
 5. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej usłudze stanowią ceny brutto.
 6. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena usługi zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika Konta.
 7. Realizacja usługi odpłatnej dokonana zostanie po dokonaniu płatności przez Użytkownika Konta i oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Konta.
 8. Użytkownik Konta może dokonać płatności za usługi odpłatne świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę wyłącznie przy użyciu środków pieniężnych wpłaconych na swoje Konto.
 9. Użytkownik Konta w celu dokonania wpłaty środków pieniężnych na swoje Konto wybiera polecenie “Doładuj”, zamieszczone w panelu Konta. Następnie Użytkownik Konta określa kwotę, którą chce zasilić Konto, określoną w złotych polskich, dolarach amerykańskich lub euro i wybiera polecenie “Doładuj”, po wyborze którego Użytkownik Konta ma możliwość dokonania płatności.
 10. Użytkownik może wybrać spośród następujących form płatności w celu zasilenia Konta środkami pieniężnymi:
  a) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu;
  b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 11. Po dokonaniu wpłaty Usługodawca przesyła Użytkownikowi Konta na adres elektroniczny potwierdzenie dokonania wpłaty środków pieniężnych na Konto.
 12. Usługodawca udostępnia w ramach Konta fakturę VAT, obejmującą dokonane przez Użytkownika Konta zasilenie Konta środkami pieniężnymi.

§ 6 Reklamacje

 1. Użytkownik Konta może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik Konta winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika Konta, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 2. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 7 Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 8 Odpowiedzialność Użytkownika Konta w zakresie korzystania z usług

 1. Użytkownik Konta, zawierając umowę na świadczenie usług płatnych i przekazując Usługodawcy treści do wysyłki oświadcza, że:
  a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na rozpowszechniane przezeń treści;
  b) rozpowszechnianie w ramach usług płatnych danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  c) wyraża zgodę na wgląd do rozpowszechnianych treści przez Usługodawcę.
  d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik Konta nie jest uprawniony do przekazywania w ramach usług płatnych danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody.
 3. Zabronione jest rozpowszechnianie przez Użytkowników konta w ramach usług płatnych treści, które mogłyby w szczególności:
  a) być rozpowszechniane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  d) zawierać nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd oznaczenie nadawcy wiadomości;
  e) być wysyłane do odbiorców, którzy nie wyrazili wymaganej przepisami prawa zgody na ich otrzymywanie;
  f) powodować zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  g) pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;
  h) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

§ 9 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 10 Rozwiązanie umowy

 1. Zarówno Użytkownik Konta, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Użytkownik Konta rozwiązuje umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika Konta.
 3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika Konta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika Konta podczas Rejestracji.
 4. Rozwiązanie umowy na podstawie oświadczenia Usługodawcy lub Użytkownika następuje z końcem miesiąca kalendarzowego przypadającego po miesiącu w którym zostało złożone oświadczenie. Ustalony w niniejszym zapisie termin wypowiedzenia nie wyłącza ustawowego uprawnienia Użytkownika będącego Konsumentem, do odstąpienia od umowy.

§ 11 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu Internetowego.
 3. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika Konta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik Konta nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §10.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.